Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NOYCE s.r.o 

(E-shop)
www.noyce.sk

ČLÁNOK I.
VYMEDZENIE POJMOV
1. PREVÁDZKOVATEĽOM INTERNETOVEJ STRÁNKY (E-SHOPU) WWW.noyce.sk JE NOYCE s.r.o  SO SÍDLOM Čajkov 137, 935 24 Čajkov

 1. Predávajúcim je so sídlom NOYCE s.r.o Čajkov 137, 93524 Čajkov
 2. Dodávateľom služieb ponúkaných na stránke www.noyce.sk je NOYCE s.r.o so sídlom Čajkov 137, 93524 Čajkov
 3. Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: office@noyce.sk

Telefón: +421 905 012 773

 

 1. Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 09:00 – 17:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov.
 2. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.noyce.sk
 3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti Internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 5. Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach E-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom E-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 7. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

ČLÁNOK II.
CENA

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke E-shopu v momente vykonania nákupu.

ČLÁNOK III.
OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v E-shope výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto článku.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 5. Všetky prijaté elektronické objednávky služby sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred dokončením objednávky zo strany predávajúceho a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania služby z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.

Článok IV.
Platobné podmienky
1. Za služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, služba bude poskytnutá po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
b. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre

 1. platba cez platobnú bránu GoPay prostredníctvom platobnej karty
 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Službu v hodnote nad 300€ s DPH vykonávame až po zaplatení faktúry na náš účet. Faktúru Vám pošleme po overení objednávky a prediskutovaní všetkých potrebných náležitostí pre úspešné dodanie objednanej služby.
 3. V prípade, že si v objednávkovom formulári vyberiete možnosť platby dopredu na účet, obratom Vám mailom zašleme faktúru a po jej uhradení službu začíname realizovať, pričom v prvom kroku kontaktujeme Objednávateľa telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu kde si dohodneme realizáciu postupu prác.
 4. Platba vopred na účet – ak si zvolíte túto možnosť, Vám pošleme faktúru s platobnými údajmi. Na Vašu platbu čakáme 7 dní. Ak do siedmych dní platba nie je pripísaná na náš účet, objednávka sa stornuje. Po zaplatení začíname pracovať na vykonaní objednanej služby a v prvom kroku kontaktujeme Objednávateľa telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu kde si dohodneme realizáciu postupu prác.

Článok V.
Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný do 24 hodín od vytvorenia objednávky začať službu vykonávať a to tak, že v prvom kroku kontaktuje objednávateľa a dohodnú si postup prác pre korektné vykonanie objednanej, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri službe nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak sa v objednávke nachádza viacero služieb a časť z nich nie je možné vykonať v dohodnutom čase, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
3. Spolu s objednanou službou je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návody ako i ostatné dokumenty potrebné k používaniu objednanej služby.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, v ktorom je služba vykonávaná.
6. Predávajúci realizuje vykonanie služby pre kupujúceho prostredníctvom elektronického priestoru s maximálnym zabezpečením

Článok VI.
Poplatky za služby a možnosti platieb
1. Jednotlivé Služby majú definované fixné ceny a nevzťahujú sa na ne žiadne ďalšie poplatky.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia služby (nasadenie služby do elektronického priestoru kupujúceho) od predávajúceho

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy
1. Stornovať objednaný službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri službe, ktorá je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa v prípade, že pri realizácii služby ešte nebolo vykonaných viac ako 10% odrobených prác

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon”) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k službe, ktorá mu bola doručená spolu s službou, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*” – hviezdičkou.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za službu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu služba doručená alebo spotrebiteľ nepreukáže dodanie služby, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si nedokončenú službu odstráni sám.
 3. Náklady na nenasadenie služby do prevádzky znáša spotrebiteľ.
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 5. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty služby, ktoré bolo spôsobené jej používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností služby.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednanú službu,
b. zaplatiť za prevzatú službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť a správne fungovanie služby pri jeho preberaní a nasadení do prevádzky.
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu so službou alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k službe ako napríklad faktúru za vykonanú službu, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  g) právo na prenosnosť osobných údajov,
  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke E-shopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
9. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15.12.2020.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len službu, ktorá bola zakúpená u predávajúceho a ktorá je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetky ponúkané služby sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, v prípade ak sa nezistí, že odovzdaná služba, ktorá je reklamovaná nebola neodborne alebo inak modifikovaná spotrebiteľom ak nie je pri službe uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a nasadenia služby do prevádzky od predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulárspolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  c. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu..
 13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

Kontakt: NOYCE s.r.o, Čajkov 137, 935 24 Čajkov, office@noyce.sk

Adresa pre zasielanie reklamácií:

(Odporúčame posielať reklamácie elektronicky prostredníctvom e-mailovej. Urýchli sa tým vybavenie.)

NOYCE s.r.o
Čajkov 137,
935 24 Čajkov

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
OBCHODNÉ MENO:
NOYCE s.r.o

FAKTURAČNÁ ADRESA:
SkialpPro s.r.o.
D. Ertla 1450/11
96001 Zvolen,

IČO: 52325857
IČ DPH: 2121018592
DIČ: SK2121018592

Zápis v registri:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 52635/N

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

Všeobecná úverová banka, a. s.
č.ú.: 3707872754 /0200
IBAN: SK97 0200 0000 0042 3116 2451

 

TELEFÓN:
+421 905 012 773

E-MAIL:
office@noyce.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

Zodpovedný vedúci: Ing. Rastislav Nichta

 

ADRESA PRE ZASIELANIE REKLAMÁCIÍ A VRÁTENIE TOVARU:

E-mail: office@noyce.sk

 

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, pošt. prieč. 29,
827 99 Bratislava
tel.: 02/ 582 722 03
e-mail: ba(zavináč)soi.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 14.03.2022