Ing. Rastislav Nichta – PNN, so sídlom Čajkov, 137, IČO: 50453025, Zapísaný v živnostenskom registri OÚ Levice č. 420-29653 má záujem ako prevádzkovateľ (ďalej len „NOYCE“) v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 122/2013 Z.Z., v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

spracúvať na základe osobitnej zmluvy prostredníctvom partnera, CashBack World, myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko (ďalej len „myWorld Solutions“) a Lyoness Europe AG, Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs, Švajčiarsko (ďalej len „Lyoness Europe AG“)(ďalej spoločne len „sprostredkovateľ alebo „sprostredkovatelia“),

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa a údaje o Vami uskutočnených nákupoch aj na
nasledovné účely:

  • Zistenie výpočtu nákupných výhod;
  • Zasielanie informácií o ponukách a produktoch Cashback World alebo obchodných partnerov;

Vaše osobné údaje vo vzťahu k týmto účelom poskytujete NOYCE dobrovoľne, na základe tohto Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre ich spracovanie. Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie do ukončenia Vašej účasti na vernostnom programe Cashback World, kedy budú zlikvidované v súlade so Zákonom.
NOYCE v rámci účasti na programe Cashback World spracuje Vaše osobné údaje v rozsahu:

  • meno,
  • priezvisko,
  • titul,
  • pohlavie,
  • dátum narodenia,
  • e-mailová adresa,
  • poštová adresa,
  • telefónne číslo.

NOYCE môže zabezpečiť spracovanie vyššie uvedených údajov  prostredníctvom registračného formulára umiestneného na stránke Registračný formulár CashBack

Ako člen týmto súhlasím – s možnosťou odvolať tento svoj súhlas kedykoľvek, že moje osobné údaje budú spracované NOYCE a/alebo myWorld Solutions a/alebo Lyoness Europe AG pre účely zasielania osobných informácií členovi, ako aj na nadviazanie kontaktu poštou alebo osobne zo strany myWorld a/alebo myWorld Solutions alebo Lyoness Europe AG, ďalej na reklamu programu Cashback World a ponúk obchodných partnerov, ako aj v anonymnej forme pre účel štatistického zisťovania pre potreby programu Cashback World.

Ako člen týmto súhlasím – s možnosťou odvolania svojho súhlasu kedykoľvek, že za účelom nadviazania kontaktov, nových obchodných partnerov, ďalej nových možností nákupu alebo špeciálnych ponúk budú sprístupnené odporúčateľovi osobné údaje v nasledovnom rozsahu meno, priezvisko, ako aj emailová adresa a telefónne číslo.

Svoj súhlas týkajúci sa spracovania osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať v písomnej forme, jeho doručením na adresu

NOYCE
Čajkov, 137
935 24 Čajkov

telefónne číslo +421 905 012 773

alebo e-mailom zaslaným na office@noyce.sk .

Ako člen týmto súhlasím- s možnosťou odvolania svojho súhlasu kedykoľvek, že NOYCE poskytne partnerovi  myWorld Solutions a/alebo Lyoness Europe AG Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Vaše osobné údaje budú sprístupnené tretím osobám, a to predovšetkým majetkovo prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny myWorld a ich obchodným partnerom, ako aj Vášmu sprostredkovateľovi a odporúčateľovi, ktorí nie sú v zmysle Zákona považovaní za prevádzkovateľov a/alebo sprostredkovateľov.

Aktuálny zoznam obchodných partnerov nájdete na www.cashbackworld.com.
V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania Vašich osobných údajov môžu  byť Vaše osobné údaje v tomto súhlase uchované v systéme www.noyce.sk

Požiadavky týkajúce sa poskytnutia informácií, ďalej na zmeny osobných údajov a odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov
môžete kedykoľvek adresovať:

Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv ako dotknutej osoby nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov zverejneného na www.cashbackworld.com .